Monday, November 28, 2016

Ina Ripari

Ina Ripari

https://www.facebook.com/ina.ripari


 

SED ETIAM
E un ti fari n cantari
Fimminazza
A nenti vali u to sapiri
Picchi comu sai

Nasciri fimmina e na risgrazia
Na malirizioni
E tutta sta grancassa
Sti iurnati dedicati a ttia
E aria fritta
Passata a iurnata
Tornia esseri
Matri serva
MA ANCHI buttana
Sed etiam
Vulissi esseri na atta sarbaggia
vulissi ciunnari tutti sta genti ca cri ri sapiri
ma mbeci un sapi nenti
Chiusi nte salotti ciancicanu ri nenti

Mancianu vivini e s addivertinu
poi fannu finta
Ri essiri siddiati
ri caminari
na nostra stessa trazzera
Sacchi ri fumu chi siti
a mia mi basta un nenti
Pi farivi scoppiari
boooom


Megghiu unu saziu ca tanti riuni
Rintra na busta tutta a me vita
Nenti robbi
Nenti giocattoli
Pi picciriddi
Sugnu nuddu m pastatu cu nnenti
nuru
Vistutu sulu ri dignita
Ti taliu
Cu ddi occhi ca parinu tizzuna
e tu
Passi cu rittu e tti ni futti
ca io sugnu cca puru pi curpa tua
E mi ddumannu
Unni e a to cuscenza a to scartizza a to n telligenza
a ccu vinnisti
A to dignita?


MINCHIA
Sempri n cazzata
Ncazzata sugnu


No comments: